1. Homepage
  2. chevronAlgemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Inleiding: AANVAARDING AAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

LIZEO EUROPE VERZOEKT U DE ONDERHAVIGE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DE WEBSITE banden.rezulteo.be TE LEZEN EN/OF TE GEBRUIKEN.

Het bekijken en/of gebruik van de door de site geleverde diensten (hierna 'de diensten') veronderstellen dat de gebruiker van de voormelde diensten (hierna 'de gebruiker') zich ertoe verbindt de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna 'AGV') te respecteren. Als u de bepalingen van de onderhavige AGV niet integraal aanvaardt, dient u de site onmiddellijk te verlaten. Het weergeven en/of gebruik van de diensten geldt als integrale aanvaarding van de onderhavige AGV.

Het weergeven en/of gebruik van de diensten is volledig gratis.

Deel I: BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Art. 1.

De site stelt de technische en commerciële gegevens over banden ter beschikking van de particuliere of professionele gebruiker.Deze gegevens bestaan met name uit informatie betreffende de prijs, distributienetwerken en herstellingen, aanbevelingen en prestatietests, en zijn bedoeld om de gebruiker te informeren en te helpen in zijn keuze van banden.

Art. 2.

De site heeft zoekfuncties waarmee men, door middel van sleutelwoorden, technische vermeldingen kan vinden over banden die worden aangeboden op websites van handelaren die op de site worden vermeld. Deze zoekfuncties zijn bedoeld om vergelijkingen mogelijk te maken van technische en commerciële kenmerken.

De zoekresultaten omvatten niet noodzakelijk alle aanbiedingen die beschikbaar zijn op internet en in de handel. Deze resultaten vloeien voort uit de gegevens die worden verzameld op handelssites die werden geïnventariseerd. Deze gegevens worden uiterlijk elke 24 uur bijgewerkt (uitgezonderd weekends en feestdagen).

Als de gebruiker op de site vermelde producten wenst aan te kopen, zal hij naar de overeenkomstige handelssite moeten gaan. Op de site is geen enkele vorm van e-commerce mogelijk.

Art. 3.

De site biedt de gebruikers tevens de mogelijkheid vragenlijsten te beantwoorden en deel te nemen aan enquêtes. Het doel daarvan is louter statistisch, om een beter inzicht te krijgen in de gebruikers van de site en de groep van internetgebruikers waarop de inhoud van de site betrekking heeft.

Art. 4.

De site stelt een widgetsplatform ter beschikking van de gebruikers, dat hen de mogelijkheid biedt de inhoud van de site te integreren in hun eigen site; op voorwaarde dat de voormelde gebruikers integraal de bepalingen respecteren van deel V van de onderhavige AGV betreffende intellectuele eigendom.

Art. 5.

Ten slotte biedt de site de gebruikers de mogelijkheid vragen te stellen over de keuze van de producten of de prestaties evenals tips te vragen voor het gebruik of het onderhoud van de banden. De antwoorden worden aangebracht door de experts van de site of rechtstreeks door de merken waarmee een vraag-en-antwoordsysteem werd geïmplementeerd.

De inhoud van de site is opgesteld conform de onderhavige AGV en het handvest dat LIZEO EUROPE toepast en dat wordt beschreven onder de link 'Wie zijn wij?'.

Deel II: LINKS MET ANDERE SITES

Art. 1: Hypertextkoppelingen

Bepaalde hypertextkoppelingen op de site brengen de gebruikers naar andere websites en LIZEO EUROPE aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid over de inhoud daarvan.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een hyperlink wenst te plaatsen naar de site, moet daar vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LIZEO EUROPE voor hebben gekregen.

Art. 2: Links met websites van handelaars

De handelswebsites die op de site vermeld staan, hebben geen enkele juridische band van welke aard dan ook met de site. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud die zij aanbieden.

Als een gebruiker bijgevolg gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door een handelswebsite waar hij via de site is terechtgekomen, erkent hij zich er ten volle van bewust te zijn dat hij de site heeft verlaten en dat hij zich dient te onderwerpen aan de voorwaarden van de handelswebsite die hij opent. LIZEO EUROPE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bezoeken en gebruiken van de handelswebsites door de gebruikers

In geval van een bestelling op een handelswebsite, zullen enkel de prijzen die op die site worden vermeld, van toepassing zijn. In geval van verschil tussen de op de site vermelde prijs en deze die wordt toegepast door de handelswebsite, zal enkel deze laatste gelden, zonder dat LIZEO EUROPE aansprakelijk kan worden gesteld voor het verschil.

Deel III: VERBINTENIS INZAKE VERTROUWELIJKHEID EN RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Art. 1: Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die LIZEO EUROPE via de site verzamelt, komen enkel voort uit inlichtingen die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt. Ze hebben als enige doel het voor de gebruiker mogelijk te maken informatie te ontvangen en zich te informeren over de onderwerpen die de site behandelt of antwoorden te geven op vragenlijsten of enquêtes die LIZEO EUROPE voor statistische doeleinden organiseert.

De gebruiker moet bepaalde persoonsgegevens verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die de site aanbiedt. De gebruiker wordt echter verwittigd en kan uitdrukkelijk aanvaarden of weigeren om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Door de weigering zal het dan niet mogelijk zijn toegang te krijgen tot de aangeboden diensten.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een bestand dat kan worden verzonden binnen de Europese Unie of kan worden overgemaakt aan de bevoegde overheden.

LIZEO EUROPE bewaart de persoonsgegevens gedurende maximaal van drie jaar.

Art. 2: Een account aanmaken

De gebruiker wordt verzocht persoonlijke informatie te verstrekken als hij zich inschrijft voor een bepaalde dienst waarvoor een account moet worden aangemaakt. De gebruiker wordt dan een geregistreerde gebruiker.

LIZEO EUROPE kan deze gegevens uitsluitend gebruiken of doorgeven aan de partners van LIZEO EUROPE als de gebruiker zich daar bij zijn registratie uitdrukkelijk akkoord mee heeft verklaard.

Art. 3: Recht op raadpleging, rechtzetting en beroep

De gebruiker beschikt op elk ogenblik over het recht zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren en te betwisten bij de vennootschap LIZEO EUROPE, conform de bepalingen van wet 78-17 van 6 januari 1978 op de informatica en vrijheden.

De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door rechtstreeks naar zijn persoonlijke informatie te gaan op de site, via het contactformulier of via post op het volgende adres: LIZEO EUROPE, 42, quai Rambaud, 69002 LYON, Frankrijk.

Alle spelers op de bandenmarkt die worden voorgesteld op de site beschikken over dezelfde rechten voor hun professionele gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek op het voormelde adres van LIZEO EUROPE of via e-mail op het volgende adres: unsubscribe-pos@lizeo-group.com.

Art. 4: Newsletter en verzending van vragenlijsten en enquêtes

LIZEO EUROPE stuurt de gebruiker die er vooraf mee heeft ingestemd een nieuwsbrief, evenals vragenlijsten die zijn bedoeld om enquêtes of opiniepeilingen te organiseren over diverse problematieken in verband met banden en auto's in het algemeen.

Indien de gebruiker een van deze zendingen niet wenst te ontvangen, kan hij zich op elk ogenblik uitschrijven door op de daartoe voorziene link in het bericht te klikken, die hem naar het contactformulier van de site zal brengen.

Art. 5: Cookies

Er kunnen cookies worden geplaatst op de computer van de gebruiker, die enkel bestemd zijn om zijn gebruikscomfort te verbeteren. Als de gebruiker echter op links op handelswebsites of partnersites klikt, kunnen die eveneens cookies aanmaken. In dat geval dient de cookie niet om de gebruiker te identificeren, maar om vast te stellen dat het bezoek afkomstig is van de site.Om zijn statistische zoekresultaten te verbeteren, kan banden.rezulteo.be webbakens gebruiken. De aldus verzamelde gegevens maken het op zich niet mogelijk de gebruiker te identificeren.Voor meer informatie over cookies, bezoek de website https://www.allaboutcookies.org/cookies.

In overeenstemming met de GDPR-wetgeving kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen door op deze link te klikken.

Art. 6: Informatie over de verbinding

Bij elk gebruik van de site registreren de servers waarop de site is gehost automatisch de informatie die de browser van de gebruiker tijdens de verbinding verstuurt. De verbindingslogs van de servers kunnen informatie bevatten over de zoekopdrachten op de site, het IP-adres, het type browser, de gebruikte taal en andere informatie die de browser van de gebruiker kan identificeren.Deze informatie wordt gebruikt met de bedoeling elke vorm van fraude of kwaadwillige actie op te sporen en te beletten.

Art. 7: Aangifte bij de CNIL

Overeenkomstig wet nr. 78-17 op de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 was de site het voorwerp van een aangifte bij de CNIL, die op 2 november 2009 werd geregistreerd onder het dossiernummer 1393129.

Art. 8: Widgets

De gebruikers kunnen in hun eigen website een widget integreren die wordt verstrekt door het widgetsplatform van de site en zo 'partner' van de site worden.

De gebruikers kunnen kiezen het thema van de widget kiezen uit deze die op de site worden voorgesteld. Dat thema zal de informatie aanpassen die de site aan de partner doorstuurt.

Alle informatie in de widget die aan de partner wordt aangeboden, is inhoud van de site en voldoet aan de bepalingen beschreven van de onderhavige AGV.

De gebruikers verbinden zich er, door de aanvaarding van de onderhavige AGV, toe om de code van de widgets die ze gebruiken, te wijzigen nog aan te passen.

LIZEO EUROPE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, schade of diverse directe of indirecte gevolgen veroorzaakt door de integratie van de widgetcode op de site van de partner.

LIZEO EUROPE is verantwoordelijk voor de inhoud van de widget en behoudt zich het recht voor er publiciteit of reclamebijlagen van zijn partners in te integreren.

Deel IV: INHOUD VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

Art. 1.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om opmerkingen, commentaren en mening over de site te versturen en bij te werken. Hij kan tevens deelnemen aan de gesprekken op het discussieforum en vragen stellen.

De geregistreerde gebruiker is als enige verantwoordelijke voor de inhoud die hij op de site banden.rezulteo.be publiceert, evenals voor de gevolgen van dergelijke publicaties. Het is verboden om via de site inhoud te reproduceren en te verspreiden die is beschermd door het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming van de titularis van deze rechten. Het is eveneens verboden inhoud te publiceren die de persoonlijke levenssfeer van derden schendt.

Art. 2.

Vragen die worden gesteld in het kader van de vraag-en-antwoordtool, worden rechtstreeks gesteld aan het desbetreffende merk. Bijgevolg garandeert LIZEO EUROPE geenszins het antwoord evenals de termijn ervan. Enkel het merk staat in voor de inhoud van de antwoorden.

De merken zullen enkel antwoorden op vragen die betrekking hebben op de keuze van producten, prestaties, uitrustings-, gebruiks- en onderhoudstips voor voertuigen van het type gezinswagen, bestelwagen, 4x4 van hun merk. De vragen betreffende de service na verkoop moeten rechtstreeks tot de klantendienst van het merk worden gericht.

De vraag zal open blijven op de site tot 48 uur na publicatie van het antwoord van het merk.

Art. 3.

LIZEO EUROPE behoudt zich het recht voor alle inhoud die wordt gepubliceerd door de gebruikers te wijzigen, te verplaatsen of te vernietigen als die volgens LIZEO EUROPE indruist tegen de onderhavige AGV en de bepalingen van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004.LIZEO EUROPE verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen aan te wenden om de onderhavige AGV evenals de voormelde wet na te leven, met name door geregistreerde gebruikers uit te sluiten.

Deel V: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Art. 1.

De volledige site en de widgets, en met name de inhoud, de illustraties, de structuur, de inhoud van artikels, de commentaren, de foto's, illustraties, geluiden en video's, de organisatie, de visuele identiteit evenals het gedeponeerde merk REZULTEO® zijn de exclusieve eigendom van LIZEO EUROPE en zijn beschermd door het geldende recht op de intellectuele eigendom of elke andere wet. Zij mogen geheel noch gedeeltelijk worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LIZEO EUROPE.

Dezelfde verboden gelden voor de inhoud (met inbegrip van de publiciteit) die op de site wordt voorgesteld door adverteerders of van de partners, en die in voorkomend geval beschermd kunnen zijn door het geldende intellectuele eigendomsrecht of enige andere wet.

Art. 2.

REZULTEO® is een gedeponeerd merk dat niet mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van LIZEO EUROPE.

Art. 3.

De inhoud van de site en de technische en commerciële gegevens die er worden verzameld, zijn het resultaat van aanzienlijke materiële, financiële en menselijke investeringen van de firma LIZEO EUROPE. Bijgevolg is de inhoud van de site vergelijkbaar met een database die is beschermd door de artikels L341-1 en L342-1 van de Franse wet op de intellectuele eigendom. LIZEO EUROPE verzet zich tegen de extractie en het substantiële hergebruik, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de database die de site vormt, ongeacht de doelstellingen van het hergebruik (en met name het doel om de database die de site vormt, weer samen te stellen).

Deel VI: ANDERE VERANTWOORDELIJKHEIDSKWESITES

Art. 1.

De site is toegankelijk en staat ter beschikking van de gebruiker 'in de staat zoals ze is', zonder enige garantie van LIZEO EUROPE met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud die beschikbaar is via de site of de widgets op partnersites die er gebruik van maken. Bijgevolg zal LIZEO EUROPE in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische problemen voor de gebruikers als ze de site bekijken en/of gebruiken.

Art. 2.

LIZEO EUROPE behoudt zich de mogelijkheid voor een of meer via de site aangeboden diensten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten zonder opgave van een reden. In dat geval zal de verantwoordelijkheid van LIZEO EUROPE hiervoor in geen geval kunnen worden ingeroepen en een gebruiker zal geen enkele aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Art. 3.

De site bekijken en/of gebruiken, impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name ten aanzien van de technische prestaties, de responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of door te sturen, de risico's van onderbrekingen, en algemener de risico's inherent aan elke internetverbinding en -verzending, het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn tegen eventueel misbruik en de risico's van besmetting met mogelijke virussen op het netwerk.

Art. 4.

LIZEO EUROPE is niet verantwoordelijk voor enige schade of enig tijdelijk of permanent incident dat zich zou voordoen aan de gegevens of het computermateriaal van de gebruiker als hij de site raadpleegt, als hij door de pagina's ervan bladert of algemeen tijdens de verzending van de bestanden en informaticaprogramma's die de site samenstellen op het materiaal waarop hij ze ontvangt. In het bijzonder is LIZEO EUROPE niet verantwoordelijk voor de eventuele verzending van virussen door middel van zijn site.

Art. 5.

LIZEO EUROPE hanteert fysieke veiligheidsmaatregelen (veiligheid van de lokalen) en logische veiligheidsmaatregelen (veiligheid van de informatiesystemen) die zijn aangepast aan de aard van de gegevens en de risico's van zijn activiteit. Niettemin is LIZEO EUROPE niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit ongeoorloofde toegang tot zijn informaticasystemen en/of het frauduleuze gebruik van zijn distributiemiddelen. Het wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, met name in geval van het stelen van gegevens als gevolg van een indringing in zijn informaticasystemen. LIZEO EUROPE zet niettemin de middelen in die nuttig zijn om onwettige indringing te voorkomen.

Art. 6.

LIZEO EUROPE garandeert niet dat de informatie die beschikbaar is via de site, exhaustief is of vrij van fouten of onjuistheden. LIZEO EUROPE verbindt zich er echter toe alle middelen die het ter beschikking heeft, in te zetten om de kwaliteit, de waarheid, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de informatie en gegevens die beschikbaar zijn op de site te controleren, evenals om de goede werking ervan te verzekeren.

Art. 7.

De gebruiker verbindt zich ertoe om LIZEO EUROPE evenals zijn zusterbedrijven of aangesloten ondernemingen, zijn vertegenwoordigers, werknemers, aandeelhouders, leveranciers en partners schadeloos te stellen voor elke schade, klacht of vraag van derden die een oorsprong vindt in de schending door de gebruiker van de onderhavige AGV en/of van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de site.

Deel VII: VARIA

Art. 1: Volledig akkoord

De voorwaarden van de onderhavige AGV, inclusief het engagement tot vertrouwelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer, vormen het volledige akkoord tussen de gebruiker en LIZEO EUROPE met betrekking tot het voorwerp ervan, en zij annuleren en vervangen alle vroegere regelingen en akkoorden ter zake, ongeacht de vorm daarvan.

Art. 2: Vrijwaringsclausule

Als een of meer bepalingen van de onderhavige AGV geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal retroactief worden vervangen door een regel met een gelijkaardige inhoud die zo nauw mogelijk zal aanleunen bij het doel van de nietige bepaling.

Art. 3: Afwezigheid van afstand

Het feit dat LIZEO EUROPE de uitvoering van een verplichting volgens de voorwaarden van het onderhavige document, niet afdwingt, doet op geen enkele wijze afbreuk aan zijn recht om de uitvoering van de voormelde verplichting later af te dwingen, tenzij LIZEO EUROPE daar expliciet schriftelijk en ondertekend afstand van doet.

Art. 4: Taal, toepasselijk en bevoegde rechtbanken

De originele versie van de onderhavige AGV werd opgesteld in de Franse taal. De Nederlandse vertaling wordt louter indicatief aan de gebruikers verstrekt. In geval van incoherentie tussen de Franse en de Nederlandse versie, zal enkel de Franse versie rechtsgeldig zijn.

De onderhavige AGV worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. LIZEO EUROPE en de gebruikers komen uitdrukkelijk overeen de toepassing uit te sluiten van alle regels, en met name van de regels van het internationale privaatrecht, waarvan de toepassing de onderwerping aan een ander recht dan het Belgische recht zou impliceren.

Elk geschil dat zou ontstaan tussen LIZEO EUROPE en de gebruikers in verband met de AGV valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Lyon, Frankrijk.. LIZEO EUROPE en de gebruikers komen uitdrukkelijk overeen de toepassing uit te sluiten van alle regels, en met name de regels van het internationale privaatrecht, waarvan de toepassing de onderwerping aan een andere jurisdictie dan die van Lyon zou impliceren.

Art. 5: Versie en wijziging van de AGV

De onderhavige versie van de AGV is versie 01 van 04 februari 2012. Zij vervangt alle vroegere versies. Van toepassing zijn de momenteel geldende AGV. Elke wijziging zal worden vermeld op de startpagina van de site.

Om alle nuttige redenen behoudt LIZEO EUROPE zich het recht voor zijn AGV te wijzigen. In dat geval zullen de wijzigingen duidelijk worden aangegeven. De gebruiker dient daar kennis van te nemen en, als hij dat wenst, te vragen om zijn persoonsgegevens te wijzigen of te schrappen. De gebruikers kunnen tevens de opzegging van hun account aanvragen.

Zonder uitdrukkelijke andersluidende verklaring van de gebruikers, zal LIZEO EUROPE de wijzigingen als aanvaard beschouwen na een periode van vijftien dagen na het online plaatsen van de nieuwe AGV.

In geval van noodzakelijke aanpassing van de diensten van de site aan wetswijzigingen zal LIZEO EUROPE al het mogelijke doen om deze aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De gebruikers erkennen dat LIZEO EUROPE tijdens deze periode niet aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor tijdelijke conformiteitsgebreken.

Art. 6: Verkoop en stopzetting van de site

In geval van verkoop van zijn activiteiten zal LIZEO EUROPE de persoonsgegevens van de gebruikers overmaken aan de overnemer.

In geval van stopzetting van zijn activiteiten verbindt LIZEO EUROPE zich ertoe de persoonlijke gegevens te vernietigen, in alle vormen en op alle dragers in zijn bezit.

Laatste versie: December 2020

DEEL VIII: ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

Artikel 1: Gehele overeenkomst

Als je een zakelijk gebruiker bent dan vormen de voorwaarden van deze AGV de gehele overeenkomst tussen jou en ons voor wat betreft de rezulteo Website en komen deze in de plaats van alle eerdere overeengekomen regelingen en afspraken.

Artikel 2: Gedeeltelijke nietigheid

Als een van de voorwaarden of bepalingen van de onderhavige overeenkomst ongeldig blijkt, niet van toepassing of niet-afdwingbaar geheel of voor een bepaalde toepassing, dan blijven de andere voorwaarden en bepalingen van de onderhavige overeenkomst niettemin van kracht.

Artikel 3: Geen afstand van recht

Het enkele feit dat wij er ons niet onmiddellijk op beroepen dat je iets moet doen op grond van deze AGV, of als wij niet onmiddellijk daarop actie ondernemen, betekent niet dat je dat niet meer hoeft te doen of dat wij later alsnog daarop kunnen beroepen of actie op kunnen ondernemen.

Artikel 4: Toepasselijk recht

De AGV wordt beheerst door en uitgelegd volgens de Franse wet. De Franse rechter is bevoegd, en als je in Nederland woont de Nederlandse rechter ook.

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarin een onafhankelijke instelling de feiten van een geschil overweegt en zoekt het geschil op te lossen, zonder dat je naar de rechter hoeft te gaan. Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van je hebben behandeld dan kun je jouw geschil verwijzen naar het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie. Als je ontevreden bent met de uitkomst daarvan dan kun je nog steeds een rechtszaak voeren.

Laatste versie: juli 2019